BUD’S FLOWERS is a non-governmental organization. which aims to promote and defend human rights.

permis de conducere
februarie 27, 2024 Admin Niciun comentariu

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

1.        Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu documente similare românești, persoanele care au domiciliul sau reședința în România (cel puțin 185 de zile). Dovada domiciliului sau reședinței în România se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre sau regimul străinilor în România, după caz.

           În acest context, permisele de conducere naţionale străine se preschimbă cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul oficial al României, partea I, Nr. 578/16.VIII.2011, denumit în continuare ordin.

           Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, competent potrivit art. 1 alin. (3) din ordin , are obligația de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere național străin prezentat spre preschimbare.

           Verificarea se efectuează prin corespondenţă cu autoritatea străină emitentă, sau prin intermediul misiunii diplomatice a statului respectiv în România.

2.        Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, următoarele categorii de documente:

 • permisele de conducere internaționale;
 • permisele de conducere a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre;
 • permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;
 • permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;
 • permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actele normative la care s-a făcut referire, pot fi consultate pe site-ul instituţiei noastre, la adresa http:\\ www.drpciv.ro \ despre noi \ baza legală

II. DOCUMENTE NECESARE

           Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de pe raza județului unde are domiciliul sau reședința, următoarele documente:

– permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin a cărui preschimbare se solicită, în original.

– În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.b) și c) din ordin (statele prevăzute în Anexele nr. 2 și nr. 3, atașate) se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau

– documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile statelor membre UE. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia;

– documentul de identitate al solicitantului / documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România prevăzute la art.1 alin.(6) din ordin;

– cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr.4 din ordin, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura; Cererea de preschimbare a permisului de conducere eliberat de autorităţile competente ale altui stat cu un document similar românesc poate fi descărcată de pe site-ul instituţiei noastre: http://www.drpciv.ro/Documente şi formulare/Taxe si formulare/Cerere preschimbare – Eliberare permis de conducere (pagina 2);

– În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevăzut la art.(1) trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din România, din care să rezulte că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare;

– dovada achitării taxei prevăzute de lege (89 lei – poate fi achitat prin virament sau prin mijloace de plată on-line în contul menţionat pe site-ul instituţiei prefectului) aferente preschimbării permisului de conducere. Informații suplimentare puteți afla consultând site-ul nostru la adresa: http://www.drpciv.ro/Documente şi formulare/Taxe si formulare

CAZURI PARTICULARE:

 • PERMISE EMISE DE REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD:

Pentru preschimbarea permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la dosarul de preschimbare solicitantul trebuie să depună și documentul (“driving record”) care certifică valabilitatea, pe categorii, a permisului de conducere și conține informații privind starea dreptului de a conduce, însoțit de traducerea autorizată în limba română, precum și un cod de verificare “check code” cu ajutorul căruia Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să poată verifica autenticitatea documentului. Acest cod este valabil 21 de zile și se poate folosi o singură dată. În cazul în care acesta nu mai poate fi folosit, deținătorul permisului de conducere va solicita generarea altui cod.

Solicitantul obține aceste informații de pe platforma pusă la dispoziție de către autoritățile britanice în acest scop, accesând site-ul instituției Driving licence&Vehicle Registration la adresa; https://www.viewdrivingrecord.service.gov.uk/driving-record/licence-number.

 • PERMISE EMISE DE REPUBLICA AFRICA DE SUD

Potrivit comunicării Ambasadei Africii de Sud la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile sud-africane se obţine numai de către cetăţenii în cauză, direct de la biroul regional al Departamentului de Drumuri şi Transporturi sud-african. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE RPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Potrivit comunicării Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, în urma aderării Republicii Populare Chineze la Convenția de la Haga privind Suprimarea Cerinței Supralegalizării Actelor Oficiale Străine, documentele emise de către autoritățile competente din Republica Chineză nu mai necesită supralegalizarea obținută de la Ambasada sau Consulatul României în China. Cetățenii care solicită preschimarea permisului de conducere chinezesc cu un document similar românesc trebuie să prezinte înscrisul chinezesc însoțit de apostila emisă de autoritățile competente, în speță, de către Ministerul Chinez al Afacerilor Externe sau de unele unități locale autorizate de către acesta.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE S.U.A/CANADA

Solicitantul trebuie să depună la dosarul de preschimbare și documentul eliberat de autoritatea americană/canadiană emitentă a permisului de conducere respectiv, de dată recentă, prin care se certifică autenticitatea şi valabilitatea acestuia, pe categorii şi nu este grevat de restricţii, însoţit de traducerea autorizată în limba română. Facem precizarea că acest document trebuie să îl solicite în nume personal, în calitate de titular al permisului de conducere, întrucât Ambasada S.U.A în România nu intermediază verificările de acest gen.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE EMIRATELE ARABE UNITE

Potrivit comunicării Ambasadei Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile din acest stat se obţine numai de către cetăţenii în cauză, prin intermediul instituției mai sus menționate. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

 • PERMISE EMISE DE REPUBLICA MOLDOVA

Pentru urgentarea procedurii de verificare, deținătorul unui permis de conducere moldovenesc poate depune la dosarul de preschimbare şi adeverinţa eliberată de Ambasada Republicii Moldova in România, în original, prin care se certifică valabilitatea, pe categorii, a documentului respectiv.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

Potrivit comunicării Centrului Consular Regional – Europa de Sud-Est din cadrul Ambasadei Elveției la București, pentru confirmarea autenticității și valabilității permisului de conducere elvețian, deținătorul trebuie să se adreseze personal (telefonic sau in scris) autorităților din cantonul care a emis documentul. Aceștia îi vor emite o adeverință în care se regăsesc categoriile de vehicule pe care are dreptul să le conducă și data la care acestea au fost obținute. Conform directivelor Direcției Rutiere Generale din Elveția, Ambasada Elveției la București nu are dreptul să solicite, în numele titularului, un astfel de document, autorităților emitente. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Potrivit comunicării Ambasadei Republicii Arabe Egipt la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile din acest stat se obţine numai de către cetăţenii în cauză, prin intermediul instituției mai sus menționate. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE AUSTRALIA:

VicRoads – part of the Department of Transport of Victoria – solicitanții se adresează în nume personal autorităților competente emitente ale permiselor de conducere. Documentul va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

Transport for New South Wales – solicitanții se adresează în nume personal autorităților competente emitente ale permiselor de conducere. Documentul va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

 • PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE JAPONIA

Cetățenii se prezintă personal cu permisul de conducere în original, la Ambasada Japoniei în România care le poate elibera un certificat privind autenticitatea și valabilitatea, pe categorii, a documentului. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare însoțit de traducerea autorizată în limba română.

III. INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA PERMISULUI DE CONDUCERE ROMÂNESC

           În situația în care solicitantul îndeplineşte toate cerinţele mai sus menţionate, i se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului și data depunerii, numele și prenumele, seria și numărul permisului de conducere, statul emitent și categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum și mențiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”.

           În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu drept de circulație cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depășită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situații, dovada se emite fără drept de circulație.

           Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) și (4) din ordin ce impun verificări care depășesc acest termen, când se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor.

           În situaţiile în care verificările menţionate nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primește răspunsul de la autoritatea competentă din statul membru, când se procedează la eliberarea permisului de conducere.

           La data înmânării permisului de conducere preschimbat dovada înlocuitoare prevăzută la alin.(2) din ordin își încetează valabilitatea.

           După preschimbarea permisului de conducere străin, instituția prefectului îl remite autorității competente a statului emitent, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.

           Vă informăm că permisele de conducere româneşti se emit cu respectarea prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, transpuse în legislaţia noastră, în vigoare, fiind recunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene.

           Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 16.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, cu modificările şi completările ulterioare, la preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti se înscriu obligatoriu codurile comunitare armonizate 70, respectiv 71 şi ţara din care a fost preschimbat documentul, la rubrica “Restricţii”.

error: Content is protected !!