LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizata*) privind azilul in Romania (actualizata pana la data de 3 octombrie 2008*) – Parte 4

 

CAP. III Drepturi şi obligaţii
SECŢIUNEA 1 : Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil

ART. 17 Drepturi

(1) Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protecţie are urmãtoarele drepturi:

a) dreptul de a rãmâne în România pana la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsã în urma soluţionãrii acesteia în procedura accelerata sau în procedura la frontiera, caz în care strainul trebuie sa pãrãseascã statul roman de îndatã ce procedura de azil a fost finalizatã. In cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rãmâne pe teritoriul României înceteazã de la data la care a fost comunicatã hotãrârea de respingere a accesului la procedura de azil, emisã de Oficiul Naţional pentru Refugiati;

a) dreptul de a rãmâne în România pana la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsã în urma soluţionãrii acesteia în procedura accelerata sau în procedura la frontiera, caz în care strainul trebuie sa pãrãseascã statul roman de îndatã ce procedura de azil a fost finalizatã. In cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rãmâne pe teritoriul României înceteazã de la data la care a fost comunicatã hotãrârea de respingere a accesului la procedura de azil, emisã de Oficiul Roman pentru Imigrari;

———–

Lit. a) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei “Oficiul Naţional pentru Refugiati” cu sintagma “Oficiul Roman pentru Imigrari”.

b) dreptul de a fi asistat de un avocat în orice faza a procedurii de azil;

c) dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret în orice faza a procedurii de azil;

d) dreptul de a contacta şi a fi asistat de un funcţionar al Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) în orice faza a procedurii de azil;

e) dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, romane sau strãine, în orice faza a procedurii de azil;

f) dreptul de a fi informat, într-o limba pe care o cunoaşte sau pe care se presupune în mod rezonabil ca o cunoaşte, în momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii de azil;

g) dreptul la protecţia datelor personale şi a oricãror alte detalii în legãtura cu cererea sa;

h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cãrui valabilitate va fi prelungitã periodic de Oficiul Naţional pentru Refugiati. In lipsa unor documente care sa certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi menţionatã identitatea declarata. Un astfel de document nu se va elibera:

(i) strãinilor care au solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atât timp cat nu li s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotãrâre a Oficiului Naţional pentru Refugiati;

(ii) strãinilor aflaţi în custodie publica pentru motive de securitate naţionala şi ordine publica, care solicita azil, atât timp cat aceasta mãsura este menţinutã;

h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cãrui
valabilitate va fi prelungitã periodic de Oficiul Roman pentru Imigrari. In lipsa unor documente care sa certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi menţionatã identitatea declarata. Un astfel de document nu se va elibera:

(i) strãinilor care au solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atât timp cat nu li s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotãrâre a Oficiului Roman pentru Imigrari;

(ii) strãinilor aflaţi în custodie publica pentru motive de securitate naţionala şi ordine publica, care solicita azil, atât timp cat aceasta mãsura este menţinutã;

———–

Lit. h) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei “Oficiul Naţional pentru Refugiati” cu sintagma “Oficiul Roman pentru Imigrari”. i) dreptul de a participa la activitãţi de adaptare culturalã;

j) dreptul de a beneficia, la cerere, de asistenta necesarã pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispune de mijloacele materiale necesare, sumele acordate pentru hrana, cazare şi alte cheltuieli fiind stabilite prin hotãrâre a Guvernului şi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

k) dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, pana la încetarea dreptului de a rãmâne pe teritoriul României, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere;

k) dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Oficiului Roman pentru Imigrari, pana la încetarea dreptului de a rãmâne pe teritoriul României, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere;

———–

Lit. k) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei “Oficiul Naţional pentru Refugiati” cu sintagma “Oficiul Roman pentru Imigrari”.

l) dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea condiţiilor de cazare şi asistenta în centrele de cazare;

m) dreptul de a primi gratuit asistenta medicalã primara şi spitaliceasca de urgenta, precum şi asistenta medicalã şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viaţa în pericol iminent;

m) dreptul de a primi gratuit asistenta medicalã primara şi tratament corespunzãtor, asistenta medicalã spitaliceasca de urgenta, precum şi asistenta medicalã şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenta medicalã de urgenta şi de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigura, dupã caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/si prin alte unitãţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii;

————-

Lit. m) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de subpct. 3, pct. I al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007.

n) dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenta medicalã adecvatã;

o) dreptul de a primi acces la piaţa forţei de munca în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii romani, dupã expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacã solicitantul de azil se mai afla în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

o) dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncã în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii români, dupã expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacã solicitantul de azil se mai aflã în procedura de determinare a unei forme de protecţie, caz în care solicitantului de azil i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în documentul de identitate;

————-

Lit. o) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.

p) dreptul solicitanţilor de azil minori de a avea acces la învãţãmântul şcolar obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetãţeni romani.

(2) Dacã solicitantul de azil este cazat în centrele de primire şi cazare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, suma prevãzutã la alin. (1) lit. j) referitoare la cazare nu se acorda.

(3) Fondurile bãneşti necesare pentru asigurarea drepturilor prevãzute la alin. (1) lit. c), f), g), h), i), k), l), m) şi n) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(4) Minorii neinsotiti beneficiazã de aceeaşi protecţie oferitã, în condiţiile legii, minorilor romani aflaţi în dificultate.

(5) Dacã solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul Naţional pentru Refugiati ii poate stabili un loc de reşedinţa şi ii asigura asistenta materialã necesarã pentru întreţinere, pe întreaga durata a procedurii de azil.

(5) Dacã solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul Roman pentru Imigrari ii poate stabili un loc de reşedinţa şi ii asigura asistenta materialã necesarã pentru întreţinere, pe întreaga durata a procedurii de azil.

———–

Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei “Oficiul Naţional pentru Refugiati” cu sintagma “Oficiul Roman pentru Imigrari”.

(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea naţionala, ordinea, sãnãtatea şi morala publica, protecţia drepturilor şi libertãţilor altor persoane – chiar dacã strainul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere – Oficiul Naţional pentru Refugiati, pe toatã durata procedurii de azil, ii poate stabili un loc de reşedinţa şi poate dispune transportarea lui cu insotitor în acel loc, la solicitarea autoritãţilor competente.

(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea naţionala, ordinea, sãnãtatea şi morala publica, protecţia drepturilor şi libertãţilor altor persoane – chiar dacã strainul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere – Oficiul Roman pentru Imigrari, pe toatã durata procedurii de azil, ii poate stabili un loc de reşedinţa şi poate dispune transportarea lui cu insotitor în acel loc, la solicitarea autoritãţilor competente.

———–

Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei “Oficiul Naţional pentru Refugiati” cu sintagma “Oficiul Roman pentru Imigrari”.

(7) Procedura de azil prevãzutã la alin. (1) se finalizeazã, cu excepţia cererilor soluţionate în procedura accelerata sau în procedura la frontiera când procedura de azil se finalizeazã de îndatã, în termen de 7 zile de la momentul comunicãrii deciziei de închidere a dosarului, de la data comunicãrii hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati prin care s-a acordat statut de refugiat, de la data expirãrii termenului legal de depunere a plângerii sau, dupã caz, a recursului ori de la data pronunţãrii hotãrârii instanţei de recurs.

(7) Procedura de azil prevãzutã la alin. (1) se finalizeazã, cu excepţia cererilor soluţionate în procedura accelerata sau în procedura la frontiera când procedura de azil se finalizeazã de îndatã, în termen de 7 zile de la momentul comunicãrii deciziei de închidere a dosarului, de la data comunicãrii hotãrârii Oficiului Roman pentru Imigrari prin care s-a acordat statut de refugiat, de la data expirãrii termenului legal de depunere a plângerii sau, dupã caz, a recursului ori de la data pronunţãrii hotãrârii instanţei de recurs.

———–

Alin. (7) al art. 17 a fost modificat de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei “Oficiul Naţional pentru Refugiati” cu sintagma “Oficiul Roman pentru Imigrari”.